Diğer

ÖZGÜL ÖĞRENME BOZUKLUĞU VE DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU BİNİŞİKLİĞİNİN BİLİŞSEL ÖZELLİKLERİ

  • Dursun KARAMAN
  • Tümer TÜRKBAY
  • Fatoş Sinem GÖKÇE

Turk J Child Adolesc Ment Health 2006;13(2):60-68

Amaç:

Özgül öğrenme bozukluğu (ÖÖB) okul çağı çocuklarında yaygındır. ÖÖB ile dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) binişikliği sık gözlenmektedir. Bu araştırmada klinik örneklemde ÖÖB'nda DEHB binişikliğinde bilişsel profilin nasıl etkilediğinin incelenmesi amaçlanmıştır.

Yöntem:

Araştırma örneklemini bir çocuk psikiyatrisi bölümüne okul başarısızlığı nedeniyle ardışık olarak başvuran, psikiyatrik muayene ve psikometrik incelemeler yapıldıktan sonra ÖÖB tanısı konan, ilköğretime devam eden, 711 yaş grubu, 51'i erkek, 19'u kız olmak üzere 70 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmada olguların bilişsel profilini değerlendirmek amacıyla Öğrenme Bozukluğu Belirti Ölçeği, Çocuk ve Ergenlerde Davranış Bozuklukları için DSM-TVe Dayalı Tarama ve Değerlendirme Ölçeği, Bender-Gestalt Görsel Motor Algılama Çizim Testi, Görsel İşitsel Sayı Dizileri Testi-Form A, Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği, Okuma-Yazmanın Değerlendirilmesi ve Edinburg Lateralizasyon Testi kullanılmıştır.

Sonuçlar:

ÖÖB'nda DEHB binişikliği 43 (%61.4) olguda saptandı. ÖÖB+DEHB olan grubun yanlış okuma oranları tek başına ÖÖB olanlara oranla dahafazla bulundu. ÖÖB+DEHB olan grubun GİSD-A bellek testi puanlan, tek başına ÖÖB grubuna oranla daha düşüktü. ÖÖB+DEHB grubunda inatlaşma bozukluğu belirtileri daha yüksekti.

Tartışma:

Araştırmanın sonuçları ÖÖB'nda DEHB binişikliğinin olması bilişsel performansı kötüleştirmektedir. ÖÖB'nda DEHB binişikliğinin saptanması ile uygun tedavinin yapılması, akademik ve sosyal işlevselliği olumlu etkileyecektir.

Anahtar Kelimeler: Özgül öğrenme bozukluğu, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, binişiklik, bilişsel profil