Diğer

YAYGIN GELİŞİMSEL BOZUKLUKLAR VE İLETİŞİM BOZUKLUKLARINDA İLK BAŞVURU YAŞLARI

  • Kağan GÜRKAN
  • Tümer TÜRKBAY

Turk J Child Adolesc Ment Health 2006;13(1):19-24

Amaç:

Konuşma gecikmesi olan çocukların uzmanlara ilk başvuru zamanı, tanı konulması ve erken müdahalelerin yapılması bakımından önemlidir. Bu çalışmada konuşma gecikmesi yakınmasıyla getirilen yaygın gelişimsel bozukluğu (YGB) ve iletişim bozuklukları (İB) olan olguların ilk başvuru özelliklerinin karşılaştmlması amaçlanmıştır.

Yöntem:

GATA Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı'na anne- babası tarafından getirilen 127 YGB ve 58 İB olgularının, ilk başvuru zamanı ve muayenelerine ilişkin bilgiler geriye dönük olarak incelenmiştir.

Sonuçlar:

YGB ve İB gruplan arasında olguların cinsiyet, ilk başvuru yaşı, yürüme yaşı, perinatal komplikasyonlar, taraf tercihi ve anne-baba eğitim süreleri yönünden anlamlı farklılık saptanmamıştır. İB başlığı altında yer alan bozukluklar grup içinde karşılaştırıldıklarında ilk başvuru yaşı bakımından fark gözlenmemiştir. Perinatal komplikasyon öyküsü olan İB olgularının ilk başvuru yaşı anlamlı olarak daha düşük iken, YGB grubunda fark bulunmamıştır. YGB grubunda annelerin eğitim süresi ile olguların ilk başvuru yaşı arasında negatif bağıntı saptanmıştır.

Tartışma:

YGB ile İB arasında ilk başvuru yaşı açısından anlamlı fark olmaması, iki grup bozuklukta da anne- babada kaygı uyandıran temel başvuru nedeninin konuşma-dil gelişimindeki sorunlar olduğunu düşündürmektedir. Ailelerin ve birinci basamak sağlık çalışanlarının konuşma-dil sorunları dışındaki otistik belirtiler konusunda bilgilendirilmelerinin sağlanması ve bu çocuklara yönelik uygun tarama programlarının oluşturulması erken tanılamayı kolaylaştıracaktır.

Anahtar Kelimeler: Yaygın gelişimsel bozukluk, iletişim bozuklukları, ilk başvuru yaşı