Diğer

Otistik Spektrum Bozukluğu Olan Çocukların Annelerindeki Baş Etme Tutumları ve Depresyon ile Anksiyete Düzeyleriyle İlişkisi

  • İbrahim DURUKAN
  • Murat ERDEM
  • Ali Evren TUFAN
  • Tümer TÜRKBAY

Turk J Child Adolesc Ment Health 2010;17(2):75-82

Amaç:

Bu araştırmada otistik spektrum bozukluğu (OSB) tanılı çocukların annelerinin baş etme tutumları ve bu tutumların annelerin depresyon ve anksiyete düzeyleri ile ilişkisi araştırılmıştır.

Yöntem:

Araştırmanın örneklemini Gülhane Askeri Tıp Akademisi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları polikliniğine ardışık başvuran, DSM-IV-TR tanı ölçütlerine göre otistik bozukluk ve başka türlü adlandırılamayan yaygın gelişimsel bozukluk tanıları konmuş, 3-14 yaş aralığında 40 çocuğun annesi ile aynı yaş aralığındaki sağlıklı 30 çocuğun annesi oluşturmuştur. Her iki gruptaki annelerin başa çıkma tutumları Başa Çıkma Tutumlarını Değerlendirme Ölçeğiyle, depresyon ve anksiyete düzeyleri ise Beck Depresyon Ölçeği ve Beck Anksiyete Ölçeği ile değerlendirilmiştir.

Sonuçlar:

OSB grubu çocukların annelerinin beck depresyon ve anksiyete ölçeği puanlarının kontrol grubundan yüksek olduğu saptanmıştır. OSB grubunda sağlıklı kontrollere oranla Başa Çıkma Tutumlarını Değerlendirme Ölçeğinin aktif başa çıkma, yararlı sosyal destek kullanımı, diğer meşguliyetleri bastırma alt ölçekleri ve sorun odaklı başa çıkma yöntemlerinin toplam puanı daha yüksek saptanmıştır.

Tartışma:

OSB’nin tedavi sürecinde annelerin depresyon ve anksiyete belirtilerinin düzeylerinin yüksek olabileceği akılda tutulmalıdır. Bu annelerin hangi başa çıkma yöntemlerini kullandıklarının bilinmesi klinisyenlere psikiyatrik görüşmede desteklenmesi gerekli olan alanları işaret edecektir.

Anahtar Kelimeler: Otistik spektrum bozukluğu, başa çıkma, anne