Diğer

ÇOCUK VE ERGENLERDE DELİRYUM VE TEDAVİSİ: GÖZDEN GEÇİRME

  • İbrahim DURUKAN
  • Tümer TÜRKBAY
  • Ayhan CÖNGÖLOĞLU
  • Murat ERDEM

Turk J Child Adolesc Ment Health 2008;15(3):177-186

Amaç:

Deliryum, yaygın bilişsel bozukluklar, sanrılar, varsanılar, duygudurum değişiklikleri, uyku-uyanık- lık döngüsünde değişimler gibi çok sayıda belirtiyi içeren yaygın bir klinik sendromdur. Bu gözden geçirme yazısında çocukluk ve ergenlik döneminde ortaya çıkan deliryum ve deliryum tedavisine yönelik yaklaşımlarının incelenmesi amaçlanmıştır.

Yöntem:

PubMed arama motorundan “delirium", “pediatric" ve “treatment" anahtar sözcükleri kullanılarak 65 makaleye ulaşılmıştır. Bu derleme öncelikli olarak derleme ve olgu sunumu tarzındaki makalelerden elde edilen veriler özetlenerek yazılmıştır.

Sonuçlar:

Çocuklarda ortaya çıkan akut psikiyatrik bulgular ve davranış sorunları tersi kanıtlanıncaya dek deliryum olarak değerlendirilmelidir. Deliryumun altta yatan hastalığın gidişini önemli ölçüde etkilemesi nedeniyle çocukluk çağı için psikiyatrik bir acil olarak görülmeli ve buna yönelik olarak sağaltımı yapılmalıdır. Ancak, deliryum tanısı konan çocuk ve ergen hastalar için halen uygun ilaç dozu ve özgül sağaltım protokolleri ile ilişkili tedavi algoritmaları yoktur.

Tartışma:

Deliryumun hasta bakımı, mortali-te ve morbiditeyi üzerine olumsuz etkileri nedeniyle erken tanı ile uygun sağaltımı oldukça önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Deliryum, çocuk ve ergenlik, psikotrop ilaçlar