Özgün Araştırma

Kanserli Çocuklar için Uyku Değerlendirme Ölçeği Adölesan ve Ebeveyn Formunun Geliştirilmesi ve Psikometrik Değerlendirmesi

10.4274/tjcamh.galenos.2022.66587

  • Ayşe Arıcıoğlu Sülün
  • Murat Bektaş

Gönderim Tarihi: 13.01.2022 Kabul Tarihi: 10.04.2022 Turk J Child Adolesc Ment Health 2023;30(2):162-171

Amaç:

Bu çalışmanın amacı; kanserli çocuklar için uyku değerlendirme ölçeği adölesan ve ebeveyn formunun geliştirilmesi, geçerlilik ve güvenirliğinin değerlendirilmesidir.

Gereç ve Yöntem:

Bu çalışmanın örneklemini 12-18 yaş arası iki hastanenin Onkoloji Kliniğinde yatmakta olan ve polikliniğe başvuru yapmış olan 147 ergen ve ebeveyni oluşturmaktadır. Ölçeğin kapsam geçerliliği, çocuk onkoloji ve hematoloji alanlarından 16 uzmanın görüşüne başvurularak değerlendirilmiştir. Verilerin analizinde sayı/ yüzde, t-testi, korelasyon analizi, Cronbach α güvenirlik katsayısı ve faktör analizi yöntemleri kullanılmıştır.

Bulgular:

Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda ergen formunda uyum indeksleri, root mean squared error of approximation (RMSEA)=0,04, comparative fit index (CFI)=0,97, non-normed fit index (NNFI)=0,96 ve NFI=0,89 ve Ebeveyn Formunda ise RMSEA=0,06, CFI=0,95, NNFI=0,94 ve NFI=0,87 olarak bulunmuştur. Cronbach α güvenirlik katsayısı ergen formu için 0,87, ebeveyn formu için ise 0,86 olarak bulunmuştur.

Sonuç:

Yapılan analizler ve değerlendirmeler sonucu kanserli çocuklar için uyku değerlendirme ölçeği ergen ve ebeveyn formunun, geçerlik ve güvenirliği yüksek bulunmuştur. Bu sonuçlar geliştirilen ölçeğin Türkiye’de yapılacak araştırmalar için geçerli ve güvenilir bir ölçüm aracıdır.

Anahtar Kelimeler: Ergen, kanser, uyku, geçerlik, güvenirlik

Tam Metin (İngilizce)