Diğer

ERGENLERDEKİ KİMLİK BOCALAMASI ÜZERİNE CİNSİYETİN ETKİSİ

  • Tümer Türkbay
  • Celale Özcan
  • Ali Doruk
  • Kamile Sekmen

Turk J Child Adolesc Ment Health 2005;12(2):69-74

Amaç:

Kimlik duygusunun gelişim süreci, cinsiyetler arasında farklılıklar gösterebilir. Bu çalışmada, ergenlerde kimlik duygusu gelişimindeki sorunların cinsiyete yönelik olarak araştırılması ve kimlik bocalamasının psikiyatrik belirtiler ile ilişkilerinin saptanması amaçlanmıştır.

Yöntem:

Çalışmanın örneklemini, yatılı bir erkek sağlık yüksek meslek okulunun (N=138) ve yatılı bir hemşirelik yüksek meslek okulunun (N=76) öğrencileri oluşturdu. Deneklere Sosyodemografik Veri Formu, Belirti Tarama Listesi 90- R (BTL 90-R) ve Kimlik Duygusu Değerlendirme Aracı (KDDA) uygulandı.

Bulgular:

Örneklemdeki KDDA toplam puanları kız ergenlerde erkeklere oranla anlamlı derecede daha yüksekti (p=0.003). Kimlik bocalaması kızların %23.7’inde, erkeklerin %12.3’ünjde saptandı (p=0.027). Kızlar erkeklere oranla anlamlı derecede daha yüksek psikiyatrik belirti sıklığına sahipti (p=0.000). Her iki cinsiyette de kimlik duygusu puanları, BTL 90-R’nin genel belirti indeksi ile anlamlı düzeyde pozitif ilişki gösterdiği bulundu (sırasıyla kızlarda r=0.78 , erkeklerde r=0.60).

Tartışma:

Bu çalışmanın sonuçları, kimlik bocalaması ve psikiyatrik belirtilerin kız ergenlerde erkeklere oranla daha sık olduğunu göstermektedir. Ayrıca, bu çalışma psikiyatrik belirtilerin kimlik bocalaması ile ilişkili olabileceğine işaret etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kimlik bocalaması, ergen, cinsiyet, psikiyatrik belirtiler