Diğer

DİKKAT EKSİKLİĞİ AŞIRI HAREKETLİLİK BOZUKLUĞU VE BİNİŞİK KARŞIT OLMA - KARŞI GELME BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLARIN ANNE-BABALARININ EMPATİ DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

  • Celale Özcan
  • Fahriye Oflaz
  • Tümer Türkbay

Turk J Child Adolesc Ment Health 2003;10(3):108-114

Amaç:

Dikkat eksikliği aşın hareketlilik bozukluğu (DEAHB) ile bu bozukluğa eşlik eden karşıt ol- ma-karşı gelme bozukluğu (KO-KGB) tanısı konan çocukların anne-babalarının empati düzeylerinin ve aile işlevlerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır.

Yöntem:

Polikliniğe ardışık olarak getirilen DSM- IV ölçütlerine göre DEAHB tanısı konan 107 çocuktan, dışlamalar sonrasında DEAHB (n=44) ve DE- AHB'na eşlik eden KO-KGB (n=26) olan iki grup çalışmaya alınmıştır. Aile işlevleri Aile Değerlendirme Ölçeği ile, anne-babaların empati düzeyleri ise Empatik Beceri Ölçeği ve Empatik Eğilim Ölçeği ile değerlendirilmiştir.

Bulgular:

DEAHB ve DEAHB-KO-KGB olan çocukların anne babalarının empati puanlan değerlendirildiğinde, gruplar arasında anlamlı farklılık yoktu. İki grup için annenin empati eğilim puanı ile çocuğun dikkat sorunları arasında zıt ilişki saptandı (r=-.303). Aile Değerlendirme Ölçeğinin “davranış kontrolü" alt ölçeğinde “sağlıksızlık" oranlan DEAHB-KO-KGB grubunda, DEAHB grubuna göre anlamlı derecede daha yüksekti (p<0.05).

Tartışma:

Bulgular, DEAHB ile KO-KGB birlikteliğinde anne-babanın empati düzeylerinin doğrudan etkili olmadığını, davranış kontrolü gibi bazı aile işlevlerinin “sağlıksızlığının" belirleyici olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Dikkat eksikliği aşırı hareketlilik bozukluğu, karşıt olma-karşı gelme bozukluğu, anne-baba, empati, aile işlevleri, çocuklar