Diğer

2021 Konu Dizini

Turk J Child Adolesc Ment Health 2021;28(3):0-0

Acil servis/Emergency service12
Adölesan/Adolescent124
Adölesanlar/Adolescents144
Aile desteği/Family support144
Anksiyete bozukluğu/Anxiety disorder96
Anksiyete/Anxiety9*suppl, 110, 200
Araştırma/Research25
Bağımlılık/Addiction20
Bağlanma stilleri/Attachment styles159
Bağlanma/Attachment131
Baş ağrısı/Headache200
Basın/Media174
Bebek/Infant182
Benlik saygısı/Self-esteem89
Beyanın güvenilirliği/Statement validity52
Bilgi/Knowledge45
Bilişsel çarpıtmalar/Cognitive distortions110
Bipolar bozukluk/Bipolar disorder138
Boy kısalığı/Short stature89
Boyutsal yaklaşım/Dimensional approach65
Çematem/Çematem151
Çevrimiçi anket1*suppl
Cinsel istismar mitleri/Sexual abuse myths31
Cinsel istismar/Sexual abuse31
Çocuk cinsel istismarı/Child sexual abuse52
Çocuk gelişimi/Child development38
Çocuk hakları/Children’ rights166
Çocuk ihmal ve istismarı/Child neglect and abuse166
Çocuk psikiyatri/Child psychiatry25
Çocuk psikiyatrisi/Child psychiatry12, 191
Çocuk psikolojisi/Child psychology166
Çocuk ruh sağlığı/Child mental health19*suppl
Çocuk sağlığı ve hastalıkları asistanları/Pediatrics residents9*suppl
Çocuk ve ergen/Child and adolescent20, 69, 138
Çocuk/Child1*suppl, 4*suppl, 14*suppl, 7, 96, 124
COVID-191*suppl, 4*suppl, 9*suppl, 19*suppl, 144
COVID-19 salgını/COVID-19 outbreak14*suppl
Değerlendiriciler arası güvenilirlik/Interrater reliability52
Depresyon/Depression110, 131, 200
Dezavantajlı çocuklar/Disadvantaged children1
Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu/Attention-deficit hyperactivity disorder45, 79
Dışsal bozukluk çocukluk travması/Externalizing disorder childhood trauma159
Dışsallaştırma problemleri/Externalizing problems117
Duygusal yılmazlık/Emotional resilience96
Ebeveyn kaygısı/Parental anxiety14*suppl
Ebeveyn/Parent31
Eğitim/Education25
Elektrokonvülsif terapi/Electroconvulsive therapy7
Enflamasyon/Inflammation60
Ergen/Adolescent1*suppl, 4*suppl, 19*suppl, 7, 110, 151
Ergenler/Adolescents79
Ergenlik/Adolescence38, 131, 159
Erken dönem sosyal etkileşim/Early social interaction1
Etiyoloji/Etiology60
Farmakolojik tedavi/Pharmacological treatment138
Fikir birliği beyanı/Consensus statement79
Geçerlik/Validity102
Güvenirlik/Reliability102
Hazırbulunuşluk/Readiness144
Hekimler/Physicians45
İçsel bozukluklar/Internalizing disorders159
İçselleştirme problemleri/Internalizing problems117
İnanç/Beliefs45
İradi denetim/Effortful control117
Karantina/Quarantine1*suppl, 19*suppl
Kategorik yaklaşım/Categorical approach65
Kaygı/Anxiety19*suppl
Kayıp çocuklar/Missing children174
Konsültasyon liyezon psikiyatrisi/Consultation liaison psychiatry12
Kontrollü çalışma/Controlled study96
Kronotip/Chronotype69
Lityum/Lithium138
Madde kullanım bozukluğu/Substance use disorder79, 151
Madde/Substance20
Mit/Myth31
Mizaç/Temperament117
Nötrofil/lenfosit oranı/Neutrophil/lymphocyte ratio60
Obezite/Obesity89
Okul desteği/School support144
Ölçek geliştirme/Scale development38
Ölçüt bazlı içerik analizi/Criteria based content52
Olgu serisi/Case series4*suppl
Östres/Eustress102
Otistik spektrum/Autistic spectrum65
Otomatik Düşünceler/Automatic thoughts200
Özel gereksinim/Special needs191
Özgül öğrenme güçlüğü/Specific learning disorder60
Özkıyım/Suicide20
Özürlülük/Disability191
Pandemi/Pandemic4*suppl, 19*suppl
Prososyal/Prosocial38
Psikiyatri/Psychiatry182
Psikiyatrik acil/Psychiatric emergency12
Psikiyatrik hastaneler/Psychiatric hospitals124
Psikoloji/Psychology182
Psikopatatoloji/Psychopathology69
Psikososyal faktörler/Psychosocial factors182
Psikotik spektrum/Psychotic spectrum65
Ruh sağlığı1*suppl 
Sadece dünya inançları/Just world beliefs159
Sağlık kurulu/Medical committee191
Salgın1*suppl, 19*suppl
SARS-COV-2/SARS-COV-2144
Sharenting/Sharenting166
Sıkıntı/Distress102
Sosyal medya/Social media166
Şüpheli çocuk ölümleri/Suspicious child deaths174
Tanı/Diagnosis182
Telepsikiyatri/ telepsychiatry4*suppl
Tez çalışması/Thesis25
Trombosit/lenfosit oranı/Platelet/lymphocyte ratio60
Türkiye/Turkey52
Tutum/Attitudes45
Umut/Hope19*suppl
Umutsuzluk/Hopelessness89
Üst bilişsel farkındalık/Metacognitive awareness96
Üstbiliş/Metacognition131
Yaşam kalitesi/Quality of life200
Yatan hasta/Inpatient7
Yatış süresi/Length of stay124
Yeme/Eating14*suppl
Yeni normal bilgi/New normal knowledge144
Zihin teorisi/Theory of mind1